HMTU
Đang tải dữ liệu...
Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ Bộ môn Khoa học cơ bản

1. Chức năng

Bộ môn Khoa học cơ bản thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, có chức năng giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược đào tạo các học phần khoa học cơ bản theo định hướng chiến lược chung của Nhà trường và quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn của đơn vị.

2. Nhiệm vụ

2.1. Quản lý giảng viên và người học thuộc bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng;

2.2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các học phần khoa học cơ bản thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành thuộc CTĐT các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật Y học và Y đa khoa bao gồm Xác suất thống kê; Tin học cơ bản; Hóa học; Lý sinh; Hóa học- Lý sinh; Hóa học- Hóa sinh và Thực hành Khoa học cơ bản cho các đối tượng đại học chính quy. Tổ chức giảng dạy học phần Tin học ứng dụng cho đối tượng bác sĩ đa khoa (YDK) và sau đại học; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn tài liệu, giáo trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và theo định hướng phát triển của Nhà trường; đổi mới phương pháp giảng dạy; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo cam kết đã được công bố đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

2.3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế.

2.4. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

2.5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc đơn vị.

2.6. Tổ chức đánh giá viên chức quản lý, giảng viên trong bộ môn theo quy định.

2.7. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và tham gia các hoạt động đoàn thể khác khi được phân công, điều động.