HMTU
Đang tải dữ liệu...
Giới thiệu

Giới thiệu bộ môn

1. Quá trình phát triển

- Từ 9/1985 - 1997: Bộ môn Khoa học cơ bản, Trường Trung học Kỹ thuật Y tế Trung ương I

- Từ 1997 - 4/2001: Bộ môn Khoa học cơ bản, Trường Trung học Kỹ thuật Y tế I

- Từ 2001 - 7/2007: Bộ môn Khoa học cơ bản, Cao đẳng Kỹ thuật Y tế I – Bộ Y tế

- Từ 7/2007 - 10/2012: Bộ môn Khoa học cơ bản, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

- Từ 10/2012 - 4/2017: Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Khoa Khoa học cơ bản được thành lập theo quyết định số 382/QĐ-ĐHKTYTHD, ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương bao gồm 05 bộ môn: Bộ môn Toán; Bộ môn Sinh học di truyền; Bộ môn Hóa lý; Bộ môn Bộ môn chính trị ; Bộ môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng;

- Từ 4/2017 đến nay : Bộ môn Khoa học cơ bản, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Tháng 4/2017, Khoa Khoa học cơ bản được được tách thành 03 bộ môn theo Quyết định số 1578/QĐ- BYT, ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Bộ Y tế quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương gồm : Bộ môn Khoa học cơ bản; Bộ môn Y sinh học và Di truyền; Bộ môn chính trị - Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng.

2. Giới thiệu Bộ môn

BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN- Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

- Địa chỉ: Tầng 5, Nhà Điều hành Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Số 1- Vũ Hựu- Phường Thanh Bình- Thành phố Hải Dương- Tỉnh Hải Dương.

- Văn phòng Bộ môn: Phòng 503 và 504

– Phòng Trưởng Bộ môn : Phòng 506

2.1. Chức năng, nhiệm vụ:

- Giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương cho các ngành đào tạo CN. Điều dưỡng, CN. Kỹ thuật Y học và Y đa khoa bao gồm: Xác suất thống kê Y học; Tin học cơ bản; Hóa học; Lý sinh và Thực hành Khoa học cơ bản cho các đối tượng Cao đẳng, Đại học chính quy và Cao đẳng, Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học.

- Giảng dạy học phần Tin học ứng dụng cho sinh viên Y đa khoa

2.2. Các học phần do bộ môn đảm nhiệm

STT

Tên các học phần quản lý

Số tín chỉ

Ngành đào tạo

Đối tượng

1

Xác suất thống kê Y học

03 tín chỉ

(02 LT + 01TH)

1. CN. Điều dưỡng & CN.KTYH

2. Y đa khoa

- ĐH, CĐ chính quy

2

Tin học (Theo chuẩn Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản)

03 tín chỉ

(01LT + 02TH)

3

Hóa Cơ sở

02 tín chỉ LT

4

Lý sinh

02 tín chỉ LT

5

Hóa học - Lý sinh

02 tín chỉ LT

6

Thực hành Khoa học cơ bản

01 tín chỉ TH

7

Tin học ứng dụng

02 tín chỉ

(01LT + 01TH)

Y đa khoa

ĐH chính quy

* Phối hợp với các Phòng chức năng của Trường và đơn vị có đủ điều kiện theo Thông tư 17/2016/TTLT- BGDĐT- BTTTT được nhà Trường mời để tổ chức thi cấp chứng chỉ đạt Chuẩn Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản cho sinh viên.

(Áp dụng đối với sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương nhập học từ năm học 2017 – 2018)

3. Cán bộ quản lý qua các thời kỳ

* Giai đoạn Trường Trường Trung học Kỹ thuật Y tế Trung ương I (từ tháng 9/1985 - 1997

Trưởng Bộ môn

Phó Trưởng Bộ môn

Ông Lê Đình Soạn


* Giai đoạn Trường Trung học Kỹ thuật Y tế I (từ tháng 1997 - 4/2001)

Trưởng Bộ môn

Phó Trưởng Bộ môn

CN. Đỗ Trọng Thành


* Giai đoạn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế 1(từ tháng 4/2001 - 7/2007)

Trưởng Bộ môn

Phó Trưởng Bộ môn

CN. Vũ Duy Nhâm


* Giai đoạn Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (từ 7/2007 - 10/2012)

Trưởng Bộ môn

Phó Trưởng Bộ môn

ThS. Vũ Duy Nhâm


* Giai đoạn Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (từ 10/2012 - 3/2017)

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Trưởng Khoa: TS. Lê Thúy Hường

1. Bộ môn chính trị

- Trưởng Bộ môn: TS. Lê Thúy Hường

- Phó Trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Hải Trung

2. Bộ môn Hóa - Lý

- Trưởng Bộ môn: ThS.Vũ Duy Nhâm

- Phó Trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

3. Bộ môn Toán

Phó Trưởng Bộ Môn - Phụ trách: ThS. Trương Thị Thu Hương

4. Bộ Môn Sinh học & Di truyền

Phụ trách Bộ Môn: ThS. Đặng Thị Hương Hà

5. Bộ Môn GDTC & GDQP

Trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Dương Cầm

* Giai đoạn Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (từ 3/2017 – 6/2018 )

Trưởng Bộ môn

Phó Trưởng Bộ môn

ThS. Vũ Duy Nhâm

ThS. Trương Thị Thu Hương

* Giai đoạn Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (từ tháng 7/2018 đến tháng 1/2021)

Trưởng Bộ môn

Phó Trưởng Bộ môn – Phụ trách BM


ThS. Trương Thị Thu Hương


* Giai đoạn Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (từ 7/2018 đến nay)

Trưởng Bộ môn

Phó Trưởng Bộ môn – Phụ trách BM

ThS. Trương Thị Thu HươngTrưởng Bộ môn: ThS. Trương Thị Thu Hương

Số điện thoại: 0974.721.719
Email: huongttt@hmtu.edu.vn

4. Nhân sự

4.1. Ảnh tập thể

4.2. Thông tin nhân sự:

TT

Họ và tên, học hàm, học vị

Chức vụ

Học phần giảng dạy

Điện thoại liên hệ

Email

1

Trương Thị Thu Hương

Thạc sĩ

- Xác suất thống kê Y học

- Tin học ứng dụng

0974.721.719

huongttt@hmtu.edu.vn

2

Phạm Thị Thùy Như

Thạc sĩ

Xác suất thống kê Y học

0982.798.288

Nhu200783@gmail.com

3

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Thạc sĩ

- Tin học cơ bản

0982.765.999

Thanhhoahmtu85@gmail.com

4

Trần Thị Xuân

Thạc sĩ

- Tin học cơ bản

- Tin học ứng dụng

0986.986.111

Chip22581@gmail.com

5

Nguyễn Thị Mai Dung

Cử nhân

- Tin học cơ bản

0916.047.619

Dungcdy1@yahoo.com

6

Phạm Thị Phương Thanh

Thạc sĩ

Lý sinh

01689.958.194

ThanhPP@hmtu.edu.vn

7

Nguyễn Đức Huấn

Thạc sĩ

Hóa học

0982.160.403

Huannd 28@gmail.com

8

Nguyễn Thị Thanh Hương

Thạc sĩ

Hóa học

0989.083.335

Huongntt@hmtu.edu.vn

5. Thành tích

- 01 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế, năm 2010

- 01 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2012

- 01 cá nhân được nhận Giấy khen của Hiệu Trưởng Trường năm học 2012 - 2013

- 02 cá nhân được nhận Giấy khen của Hiệu Trưởng Trường năm học 2013 - 2014

- 01 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2014 - 2015

- 02 cá nhân được nhận Giấy khen của Hiệu Trưởng Trường năm học 2014 - 2015

- 02 cá nhân được nhận Giấy khen của Hiệu Trưởng Trường năm học 2015 – 2016

* 01 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế, năm 2021

6. Thông tin liên hệ

- Tên người liên hệ: ThS. Trương Thị Thu Hương – Trưởng Bộ môn

- Địa chỉ: Phòng 506- Tầng 5, Nhà Điều hành

- Điện thoại: 0974.721.719

- Email: huongttt@hmtu.edu.vn