HMTU
Đang tải dữ liệu...
Phòng Quản lý KHCN & HTQT
Cơ cấu tổ chức và nhân sự

TT

Họ và tên, học hàm, học vị

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

TS. Đinh Thị Xuyến

Trưởng phòng

0911907997

xuyendt@hmtu.edu.vn

2

ThS. Phạm Thị Thu Hương

Chuyên viên

0946559404

phamthuhuong4490@ gmail.com

3

TS. Lê Thị Thanh Trà

Giảng viên

0963599993

traltt@hmtu.edu.vn

4

TS. Phạm Văn Mạnh

Giảng viên

0963612689

manh.vanpham11@ hmtu.edu.vn

5

TS. Phùng Thị Luyện

Giảng viên

0968598166

phungluyen38cnsh@gmail.com

6

ThS. Hoàng Thị Huệ

Giảng viên

0988156549

hoanghue.212@gmail.com

7

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

Giảng viên

0934200628

tuananhyhd@gmail.com