HMTU
Đang tải dữ liệu...
Chức năng nhiệm vụ
Trang chủ  >  Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Khoa Phục hồi chức năng (PHCN) là đơn vị trực thuộc Trường có chức năng hoạt động chuyên môn đào tạo, nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn khác theo quy định của Trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Quản lý giảng viên, viên chức người lao động và người học thuộc khoa PHCN theo phân cấp, phân quyền của Hiệu trưởng.

2.2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo theo chương trình và theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm:

- Xây dựng chương trình đào tạo Kỹ thuật PHCN bao gồm: cử nhân Kỹ thuật PHCN (3 chuyên ngành Vật lý trị liệu, Hoạt động trị liệu và Ngôn ngữ trị liệu), cử nhân Kỹ thuật PHCN liên thông từ trình độ cao đẳng và chuyên khoa cấp 1 PHCN; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các học phần liên quan đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các học phần của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo PHCN.

- Tổ chức biên soạn tài liệu giảng dạy, giáo trình, bộ công cụ đánh giá theo định hướng phát triển các học phần của Trường đảm bảo tuân thủ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên khoa PHCN, đảm bảo chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố và đáp ứng nhu cầu sử dụng của cơ sở sử dụng nguồn nhân lực y tế.

- Xây dựng dề án, tổ chức phát triển chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, lượng giá theo sự phát triển của khoa học ngành PHCN và khoa học giáo dục.

2.3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế, cung ứng các dịch vụ khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực PHCN phục vụ đào tạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đồng thời hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở liên quan đến ngành PHCN và huy động sự tham gia của các cơ quan vào quá trình đào tạo của khoa trình Hiệu trưởng phê duyệt.

2.4. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, viên chức, người lao động và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo ngành PHCN.

2.5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, viên chức người lao động, người học thuộc khoa PHCN; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, viên chức và người lao động thuộc khoa PHCN.

2.6. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định của pháp luật và nhà Trường. Xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy và học, thực hành tiền lâm sàng và thực tập.

2.7. Tổ chức, tham gia hoạt động khám chữa bệnh góp phần phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân theo sự phân công của Nhà trường.

2.8. Tổ chức đánh giá viên chức quản lý, giảng viên, viên chức, người lao động trong khoa PHCN theo quy định của Trường.

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và tham gia các hoạt động đoàn thể khác khi được phân công, điều động.