HMTU
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ  >  Tin tức
Quán triệt nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) cho cán bộ lớp và cán bộ đoàn

Thực hiện kế hoạch số 84 – KH/ĐU của Đảng ủy Trường, ngày 1/6/2012, Ban chấp hành Đoàn trường đã tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết Hội nghị trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho cán bộ lớp và cán bộ Đoàn nhằm tuyên truyền giúp cho HSSV hiễu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và quan điểm chỉ đạo về những nội dung cơ bản của Nghị quyết, từ đó tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Trường. Cán bộ lớp và cán bộ Đoàn là những đoàn viên thanh niên tiêu biểu sẽ là nòng cốt góp phần tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Nghị quyết này tới HSSV trong trường.

ThS. Nguyễn Hải Trung – Bí thư Đoàn trường quán triệt nghị quyết cho cán bộ lớp, cán bộ Đoàn

Cán bộ lớp, cán bộ Đoàn tham dự buổi quán triệt Nghị quyết

Khúc Kim Lan