HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch học
Lịch thi học phần Hoá cơ sở và Xác suất thống kê

Đối tượng: - Sinh viên hệ VHVL ĐD3B, XN3B1 (thi lần 1)

- Sinh viên hệ VHVL ĐD2B1, HA2B, XN2B (thi lần 2)

TT

Môn

Thời gian

Địa điểm

1

Xác suất thống kê

19/6/2013

Khu A

2

Hóa cơ sở

22/6/2013

Khu A

DANH SÁCH SINH VIÊN VHVL ĐD2B1, HA2B, XN2B

(Thi lại học phần Hóa cơ sở)

TT

Họ và tên

Điểm TB lần 1

Nộp đơn

Lớp

1

Hà Văn Hiệu

4

X

HA2B

2

Đỗ Quang Nguyên

4

X

3

Nông Xuân Út

4

X

4

Nguyễn Huy Thọ

3

X

5

Lương Tuấn Đức

4

X

XN2B

6

Nguyễn Thị Mừng

4

ĐD2B1

7

Nguyễn Thị Phương Thảo

4

X

8

Nguyễn Doãn Thiện

4

X

9

Vũ Thị Thanh Trang

4

X