HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch học
Thông báo lịch thi GDQP khối Cao đẳng, Đại học năm học 2011-2012

THÔNG BÁO LỊCH THI GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG KHỐI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

NĂM HỌC 2011- 2012

Khối Cao đẳng

NGÀY

THỨ

NỘI DUNG

THỜI GIAN

T.PHẦN THAM GIA

GIÁO VIÊN

ĐỊA ĐIỂM

Từ

Đến

30/9 Sáu

Thi thực hành học phần III

07.00

11.00

Lớp 1+3

Đ/c Trung

Đ/c Thoan

Bãi tập khu B

1/10 Bảy

Thi Học phần I

13.30

15.30

15.00

17.00

Lớp 1+2

Lớp 3+4

04/10 Hai

Thi thực hành học phần III

07.00

11.00

Lớp 2+4

Đ/c Trung

Đ/c Thoan

Bãi tập khu B

8/10 Bảy

Thi Học phần II

07.00

09.00

08.30

10.30

Lớp 1+2

Lớp 3+4

- Lớp 1: CĐ Hộ sinh 9; CĐ Hình ảnh 10

- Lớp 2: CĐ Gây mê 9; CĐ Điều dưỡng 10A

- Lớp 3: CĐ Điều dưỡng 10B; CĐ Xét nghiệm 10A

- Lớp 4: CĐ Nha 10; CĐ Vật lý trị liệu 10; CĐ Xét nghiệm 10B

Khối Đại học:

NGÀY

THỨ

NỘI DUNG

THỜI GIAN

LỚP

GIÁO VIÊN

ĐỊA ĐIỂM

Từ

Đến

1/10

Bảy

Thi Học phần I

07.00

09.00

08.30

10.30

Líp 1

Líp 2

07/10 S¸u

Thi thùc hµnh häc phÇn (III + IV)

07.00

11.00

Líp 1

§/c TÜnh

§/c Thoan

§/c LuËn

B·i tËp khu B

13.30

17.30

Líp 2

16/10

CN

Thi Học phần II

07.00

09.00

08.30

10.30

Lp 1

Lp 2

- Lớp 1: ĐH Xét nghiệm 4; ĐH Hình ảnh 4: ĐH Vật lý trị liệu 4

- Lớp 2: ĐH Điều dưỡng 4A; ĐH Điều dưỡng 4B; ĐH Gây mê 1; ĐH Nha 1.

Ghi chú: SV thi lại xem lịch trên và đăng ký thi đúng học phần của mình.