HMTU
Đang tải dữ liệu...
Tin Đào tạo
Đột phá vào công tác quản lý và tổ chức để nâng cao chất lượng đào tạo
Có thể khẳng định rằng chất lượng và hiệu quả đào tạo phụ thuộc vào công tác quản lý và tổ chức. Trong những năm qua Trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương đã đột phá vào công tác quản lý và tổ chức để góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Nhà trường.

Thực tiễn cho thấy việc điều hành và quản lý nhân lực (bao gồm đội ngũ cán bộ, giảng viên và HSSV) thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nhà trường; nội dung, chương trình giảng dạy và học tập được triển khai hiệu quả, đúng kế hoạch; đời sống vật chất và tinh thần của tập thể cán bộ, giảng viên và HSSV được nâng cao do công tác quản lý và tổ chức quyết định. Công tác quản lý và tổ chức hiệu quả đã tác động trực tiếp tới chất lượng toàn bộ quá trình đào tạo và phục vụ đào tạo, tạo ra sự thống nhất trong ý chí và hành động, huy động được các nguồn lực và sức mạnh của tập thể trong thực hiện nhiệm vụ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Thực hiện phương châm: công khai, minh bạch, chất lượng, dân chủ và đúng quy trình, ngay sau khi vừa được thành lập ngày 12/7/2007 trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế I Bộ Y tế, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã nhanh chóng căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học được Bộ Y tế phê duyệt tiến hành sắp xếp, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức và bộ máy theo quy định, hiện tại cơ cấu tổ chức của Trường gồm: Ban giám hiệu, Hội đồng khoa học và giáo dục, 9 phòng chức năng, 16 bộ môn, 1 labo Kiểm nghiệm ATVSTP và 1 phòng khám bệnh thuộc Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành, đồng thời phân định chi tiết, cụ thể chức năng, trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị, bộ phận, cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên trong trường, trên cơ sở những quy định của pháp luật, các văn bản quy định của các Bộ, Ngành liên quan… Nhà trường đã cụ thể hóa, ban hành hệ thống văn bản về tổ chức cán bộ: quản lý nhân sự, quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm theo đúng quy trình, chế độ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, viên chức và chế độ đãi ngộ, động viên, khuyến khích kịp thời người lao động...; Hệ thống văn bản trong quản lý đào tạo cao đẳng, đại học, quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ; Hệ thống văn bản về quản lý tài chính, vật tư trang thiết bị: quy chế chi tiêu nội bộ, định mức thanh toán giờ giảng và giờ làm việc, chế độ công tác phí, sử dụng điện thoại, tiết kiệm điện, nước, xăng xe… đồng thời ban hành chi tiết, cụ thể quy định đối với người học như: quy định đối với HSSV trong học tập và rèn luyện, quy định quản lý giảng đường, phòng Internet, thư viện, ký túc xá ... Sau khi được ban hành, nội dung các văn bản và nội quy, quy định được phổ biến công khai tới các cá nhân và tập thể trong toàn trường bằng nhiều hình thức làm cơ sở pháp lý cho việc điều hành, quản lý và thực hiện mọi hoạt động của Trường.

Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên Trường hoạt động theo đúng điều lệ quy định trên cơ sở thực hiện nguyên tắc: tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu mọi chương trình, kế hoạch hoạt động của Nhà trường được bàn bạc, lấy ý kiến dân chủ, công khai trong tập thể nhằm tạo ra sự thống nhất cao trong ý chí và hành động làm cơ sở cho việc thực hiện hiệu quả và chất lượng kế hoạch, nhiệm vụ đề ra.


Lãnh đạo Trường trực tiếp giao ban và giải đáp những ý kiến chính đáng của HSSV

Định hướng phát triển dài hạn, trung hạn và ngắn hạn được Nhà trường xây dựng và cụ thể hoá qua chiến lược và kế hoạch phát triển tổng thể đến năm 2020 được Bộ Y tế phê duyệt, nghị quyết Đại hội đảng bộ trường lần thứ XX nhiệm kỳ 2010-2015 và kế hoạch cụ thể từng năm học nhằm huy động và thực hiện đồng bộ các giải pháp tiến tới thực hiện sứ mệnh của Nhà trường: đào tạo Kỹ thuật y học và điều dưỡng ở trình độ đại học, sau đại học và thấp hơn, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Với tầm nhìn: đến năm 2020 phát triển trở thành trường đào tạo đa cấp, đa ngành và là trường trọng điểm quốc gia về đào tạo kỹ thuật y học ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực; Cơ sở để thực hiện sứ mệnh và tầm nhìn được thể hiện trong 8 giá trị cốt lõi: Đa cấp đa ngành; Hợp tác phát triển; Kỷ cương, trách nhiệm; Thực hành chuyên nghiệp; Y đức, lễ phép; Tư duy đổi mới; Học tập suốt đời; Dịch vụ chu đáo- Những giá trị cốt lõi này là phương châm hành động xây dựng thương hiệu Nhà trường, được thống nhất cao trong tập thể cán bộ, viên chức, giảng viên và HSSV từ đó tạo động lực mạnh mẽ cho việc đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.Hội thảo bảo đảm chất lượng và đánh giá chương trình đào tạo với chuyên gia Hà Lan

Nhà trường đã thành lập phòng Kiểm định chất lượng đào tạo- đơn vị chức năng hoạt động độc lập nhằm triển khai thường xuyên và định kỳ các hoạt động khảo thí, kiểm định và quản lý chất lượng giáo dục trong Nhà trường. Qua thực tiễn hoạt động đã khẳng định được vai trò, triển khai nhiều hoạt động đánh giá có giá trị. Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các cá nhân và đơn vị được tổ chức kiểm tra giám sát và đánh giá thường xuyên và định kỳ với cơ chế thưởng phạt nghiêm minh nhằm tạo ra động lực đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo. Qua hội nghị giao ban được tổ chức thường xuyên hàng tuần giữa lãnh đạo trường và cán bộ quản lý các đơn vị, định kỳ hàng tháng giữa 2 khu vực hành chính và đào tạo, giao bao hàng quý trong phạm vị toàn trường, nhà trường kịp thời kiểm điểm những điểm mạnh, điểm yếu, nhanh chóng rút kinh nghiệm … từ đó có các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung ứng dịch vụ y tế.

Nhà trường đã có nhiều biện pháp giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch hàng năm đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo định kỳ với các cơ quan quản lý cấp trên và địa phương. Qua đánh giá, rút kinh nghiệm cho thấy bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tổ chức, quản lý của Nhà trường hiện còn một số tồn tại cần sớm khắc phục đó là: một số văn bản của cấp trên và đơn vị do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan đôi khi ban hành và cập nhật không kịp thời; tính phối hợp trong tổ chức thực hiện chưa chặt chẽ, phương pháp quản lý đôi chỗ chưa kiên quyết và khoa học, một số cán bộ quản lý và cá nhân viên chức tinh thần trách nhiệm chưa cao, tinh thần đoàn kết vượt khó còn hạn chế, còn tư tưởng ngại khó, ngại khổ, ngại va chạm, một số cá nhân khác chưa hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được phân công, còn tư tưởng thụ động, trông chờ, ỷ lại cấp trên; cơ chế giám sát, kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo chưa chặt chẽ và triển khai thường xuyên…. những tồn tại nói trên đã phần nhiều ảnh hưởng và cản trở quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Năm học 2010-2011, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, các đơn vị và cá nhân trong Nhà trường với tinh thần quyết tâm thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm tập trung thực hiện nhiều giải pháp, đặc biệt tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ, xiết chặt kỷ cương, đối mới công tác quản lý đào tạo, giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm tổ chức kế hoạch năm học cho các bộ môn, đổi mới quản lý và cơ chế tài chính theo hướng thưởng phạt nghiêm minh, tăng cường đảm bảo lợi ích của người lao động, xây dựng cơ chế tự hạch toán, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giảng viên và viên chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ ngoại ngữ đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên có năng lực chuyên môn nghiệp vụ được lao động và cống hiến vì sự phát triển chung, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.
ThS. Phạm Xuân Thành