HMTU
Đang tải dữ liệu...
Chức năng nhiệm vụ
Trang chủ  >  Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ

*chức năng.

Bộ môn Dược có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt các học phần về dược lý. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn dược . Tham gia các hoạt động tư vấn trong ngành về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của bộ môn.Quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và tham giagiáo dục rèn luyện sinh viên.

*Nhiệm vụ.

- Xác định học thuật của Bộ môn phù hợp với mục tiêu đào tạo chung của nhà trường.

- Xây dựng chương trình, đề cương chi tiết các học phần được phân công.

- Biên soạn giáo án, giáo trình, tài liệu học tập ,bài giảng các môn học được phân công.

Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các học phần do nhà trường giao.

Phân công giảng dạy, đảm bảo chất lượng và tiến bộ giảng dạy các học phần được giao.

- Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy. Tổ chức dự giờ giảng của các bộ giảng dạy trong bộ môn.

- Tổ chức đánh giá kết quả học tập của sinh viên làm ngân hàng đề thi, làm đề thi hết các học phần và chấm thi các học phần.

- Xây dựng phương pháp và tổ chức đánh giá phù hợp với đặc thù các học phần bộ môn được phân công giảng dạy.

- Lưu trữ kết quả thi và kiểm tra các môn học do bộ môn phụ trách theo đúng quy chế đào tạo và quy định của nhà trường.

- Tham gia các công tác giáo dục rèn luyện sinh viên, công tác tuyển sinh, đào tạo sinh viên quốc tế theo yêu cầu của nhà trường.