HMTU
Đang tải dữ liệu...
Giới thiệu
Trang chủ  >  Giới thiệu

Giới thiệu bộ môn dược

1. Giới thiệu

a. Thông tin chung:

- Bộ môn Dược trường Đại học Kỹ thuật Y tế Dương được thành lập theo quyết định số 381/QĐ-ĐHKTYT HD ngày 15/12/2010 của Hiệu trưởng trường ĐHKT Y tế Hải Dương.

- Môn học trang bị cho sinh viên, học sinh các kiến thức cơ bản về dược lý học, dược động học, tác dụng dược lý của thuốc, cách sử dụng thuốc thông thường, tác dụng không mong muốn và cách phòng ngừa tai biến khi dùng thuốc. Trên cơ sở đó, sinh viên sử dụng thuốc trong phòng và điều trị an toàn, hiệu quả cho bệnh nhân.

b. Lịch sử phát triển

- Bộ môn Dược tiền thân thuộc Bộ môn Y học cơ sở trường ĐHKT Y tế Hải Dương. Bước đầu, Bộ môn gồm có 4 dược sĩ cao cấp, trong đó có 1 tiến sĩ, 3 thạc sĩ.

2. Chức năng, nhiệm vụ

a. Chức năng

Bộ môn Dược có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt các học phần về dược lý. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn dược. Tham gia các hoạt động tư vấn trong ngành về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của bộ môn. Quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên.

b. Nhiệm vụ

- Xác định học thuật của Bộ môn phù hợp với mục tiêu đào tạo chung của nhà trường.
- Xây dựng chương trình, đề cương chi tiết các học phần được phân công.
- Biên soạn giáo án, giáo trình, tài liệu học tập, bài giảng các môn học được phân công.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các học phần do nhà trường giao. - Phân công giảng dạy, đảm bảo chất lượng và tiến độ giảng dạy các học phần được giao.
- Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy. Tổ chức dự giờ giảng của các cán bộ giảng dạy trong bộ môn.
- Tổ chức đánh giá kết quả học tập của sinh viên: làm ngân hàng đề thi, làm đề thi hết các học phần và chấm thi các học phần.

- Xây dựng phương pháp và tổ chức đánh giá phù hợp với đặc thù các học phần Bộ môn được phân công giảng dạy.

- Lưu trữ kết quả thi và kiểm tra các môn học do Bộ môn phụ trách theo đúng quy chế đào tạo và quy định của nhà trường.

3. Nhân sự

a. Giới thiệu nhân sự

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Mail

1

TS. Trần Quốc Toản

Trưởng bộ môn

0947.500.668

toanduocdhy@gmail.com

2

ThS. Nguyễn Thị Tuyết

Giảng viên

(Kiêm nhiệm)

0982051129

nguyentuyet@hmtu.edu.vn

3

ThS. Đỗ Thị Kim Oanh

Giảng viên

Giáo vụ

0985.241.668

dkoanh84@gmail.com

4

ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai

Giảng viên

(kiêm nhiệm)

0979542698

thanhmai.ytb@gmail.com

b. Phân công nhiệm vụ

1. TS. Trần Quốc Toản - Trưởng bộ môn

- Quản lý, điều hành bộ môn theo qui chế hoạt động của nhà trường.

- Hướng dẫn, tổ chức, phản biện bài giảng môn học

- Tham gia tổ chức, giám sát các kỳ thi, tuyển sinh, hết môn

- Hướng dẫn, kiểm định bộ đề môn học, ra đề thi hết môn, làm đáp án

- Tham gia NCKH, hướng dẫn nckh và các hoạt hoạt động khác.

- Soạn bài giảng, giáo án, giảng lý thuyết, chấm bài, học ngoại ngữ

- Chấp hành nghiêm qui chế nhà trường, ngành

2.ThS. Đỗ Thị Kim Oanh - Giảng viên – Giáo vụ bộ môn

- Tham gia tổ chức, giám sát các kỳ thi, tuyển sinh, hết môn

- Tham gia soạn, xây dựng bộ đề môn học và bài giảng môn học

- Tham gia NCKH, hướng dẫn nckh và các hoạt hoạt động khác.

- Soạn bài giảng, giáo án, giảng lý thuyết, chấm bài, học ngoại ngữ

- Chấp hành nghiêm qui chế nhà trường, ngành

3. ThS. Nguyễn Thị Tuyết - Giảng viên – Kiêm nhiệm

- Tham gia soạn, xây dựng bộ đề môn học và bài giảng môn học

- Soạn bài giảng, giáo án, giảng lý thuyết, chấm bài, học ngoại ngữ

- Chấp hành nghiêm qui chế nhà trường, ngành

4. ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai - Giảng viên – Kiêm nhiệm

- Tham gia soạn, xây dựng bộ đề môn học và bài giảng môn học

- Soạn bài giảng, giáo án, giảng lý thuyết, chấm bài, học ngoại ngữ

- Chấp hành nghiêm qui chế nhà trường, ngành